Premiere数字影视剪辑(项目式全彩慕课版)

企业一线真实案例,知识技能+课堂案例”适合教学
分享 推荐 1 收藏 132 阅读 6.9K
陈奕 韩殿元 (主编) 978-7-115-61414-8

关于本书的内容有任何问题,请联系 马媛(人邮社)

1.与时俱进,更新大量真实后期案例,突出实用性
2.增加课程思政元素,满足多元化的教学需要
3.采用“知识技能+课堂案例”的形式,结构清晰,案例丰富
4.配套PPT、教案、教学大纲、慕课视频、素材和源文件等教学资源

内容摘要

本书从影视创作的行业需求和实际应用角度出发,基于数字影视剪辑的工作流程,循序渐进地讲解Premiere Pro 在数字影视剪辑方面的基础知识与核心功能,包括数字视频基础知识、Premiere Pro 简介、基础编辑技术、制作关键帧动画视频、添加与编辑视频转场效果、制作视频特效、制作音频特效、设计字幕、导出视频、制作宣传片10 个项目。书中案例大多来自影视传媒公司的一线商业项目,紧跟行业流行趋势,有利于提升读者的学习兴趣、实际应用能力和创作水平。

目录

目录

项目1 认识基本概念——数字视频基础知识
情景引入............................................... 1
学习目标............................................... 1
相关知识............................................... 2
1.1 数字视频概述..................................... 2
1.1.1 非线性编辑.................................................... 2
1.1.2 电视制式................................................. 3
1.2 常用的视频编辑软件............................... 4
项目实施——了解视频编辑基础知识....................... 6
任务1 学会分辨帧和场................................. 6
任务2 了解像素宽高比、项目以及序列................... 8
项目小结.............................................. 10
项目扩展——新建项目和设置序列........................ 10
项目2 认识剪辑软件——Premiere Pro 简介
情景引入.............................................. 12
学习目标.............................................. 12
相关知识.............................................. 13
2.1 Premiere Pro 工作界面.......................... 13
2.1.1 工作界面概述...................................... 13
2.1.2 工作区............................................ 14
2.2 优化设置........................................ 17
项目实施——了解Premiere Pro 的工作流程............. 21
任务1 新建项目、序列................................ 21
任务2 导入素材...................................... 26
任务3 编辑素材...................................... 29
任务4 渲染输出...................................... 31
项目小结.............................................. 33
项目扩展——剪辑两段小视频............................ 33
项目扩展1........................................ 33
项目扩展2........................................ 34
项目3 了解Premiere 基础——基础编辑技术
情景引入.............................................. 36
学习目标.............................................. 36
相关知识.............................................. 37
3.1 素材编辑窗口.................................... 37
3.1.1 加载单个剪辑................................. 38
3.1.2 加载多个剪辑.................................... 40
3.1.3 工具按钮............................................... 40
3.1.4 入点和出点...................................... 41
3.2 时间线.......................................... 43
3.2.1 序列.............................................. 43
3.2.2 理解轨道.......................................... 44
3.2.3 定位轨道......................................... 46
3.2.4 标记................................................... 47
项目实施——以“恩爱老人”视频为例使用基本的编辑命令.... 50
任务1 了解编辑操作.................................. 50
任务2 学习替换素材.................................. 55
任务3 学习修剪素材.................................. 56
任务4 进行高级修剪.................................. 57
任务5 设置序列...................................... 60
项目小结.............................................. 63
项目扩展——制作“恩爱老人”剪辑...................... 63
项目4 了解运动效果——制作关键帧动画视频
情景引入.............................................. 66
学习目标.............................................. 66
相关知识.............................................. 67
4.1 视频镜头........................................ 67
4.1.1 运动镜头.......................................... 67
4.1.2 视频镜头分类.................................... 70
4.2 “效果控件”面板................................ 72
4.3 设置关键帧...................................... 74
项目实施——制作“时钟旋转”效果和“滚动画面”动画.... 76
任务1 设置“时钟旋转”效果.......................... 76
任务2 制作“滚动画面”动画.......................... 78
项目小结.............................................. 80
项目扩展——制作图片视频.............................. 80
项目5 了解景别与镜头——添加与编辑视频转场效果
情景引入.............................................. 82
学习目标.............................................. 82
相关知识.............................................. 83
5.1 景别............................................ 83
5.1.1 景别的分类....................................... 83
5.1.2 景别的作用........................................ 84
5.2 镜头组接........................................ 86
5.2.1 影视剪辑的画面处理技巧............................................ 86
5.2.2 镜头的组接原则.................................. 88
5.2.3 镜头的组接方法.............................. 90
5.3 应用转场效果.................................... 92
5.3.1 添加转场效果........................................ 92
5.3.2 添加单侧转场..................................... 93
5.3.3 在相邻两个剪辑之间应用转场效果............................ 93
5.3.4 同时为多个剪辑应用转场效果.................................... 94
项目实施——制作“水果拼盘”视频...................... 95
任务1 了解素材的不同景别并罗列素材.................. 96
任务2 添加合适的转场效果............................ 98
项目小结.............................................100
项目扩展——制作电子相册............................. 100
项目6 了解风格化调色——制作视频特效
情景引入.............................................102
学习目标.............................................102
相关知识.............................................103
6.1 使用视频特效................................... 103
6.1.1 “效果”面板.................................. 103
6.1.2 应用效果......................................... 104
6.1.3 调整图层效果.............................. 106
6.1.4 与After Effects 协作......................... 107
6.2 预设特效.......................................108
6.2.1 使用内置预设................................... 108
6.2.2 保存效果预设........................................ 109
6.3 常用的视频特效................................. 110
6.3.1 时间码和剪辑名称.................................. 110
6.3.2 阴影和高光......................................... 111
6.3.3 去除镜头畸变.................................... 113
6.3.4 图像稳定.......................................... 114
6.4 颜色校正.......................................115
6.4.1 “颜色”工作区......................... 115
6.4.2 “Lumetri 颜色”面板....................... 116
6.4.3 “Lumetri 范围”面板.......................... 119
项目实施——进行颜色校正与风格化调色................. 124
任务1 调整偏色..................................... 124
任务2 风格化调色................................... 126
项目小结.............................................128
项目扩展——制作风格化调色视频....................... 128
项目7 了解音频处理——制作音频特效
情景引入.............................................132
学习目标.............................................132
相关知识.............................................133
7.1 音频轨道.......................................133
7.1.1 音频控制面板.............................. 133
7.1.2 定义主轨道中的输出........................... 135
7.1.3 音量指示器................................... 135
7.1.4 显示音频波形.................................. 136
7.1.5 调整音频轨道..................................... 138
7.2 音频音量.......................................139
7.2.1 调整音量.................................. 139
7.2.2 音频增益................................. 140
7.2.3 整体调整剪辑的音频音量.......................................... 141
7.2.4 为音量添加关键帧.............................. 141
7.3 音频特效的应用................................. 144
7.3.1 使用音频特效美化声音..................... 144
7.3.2 调整均衡器......................................... 148
7.3.3 录制音频.......................................... 150
7.3.4 消除噪声...................................... 152
项目实施——音频剪辑................................. 153
任务1 制作短片音频................................. 153
任务2 制作手机铃声................................. 156
项目小结.............................................157
项目扩展——根据音乐将音频缩短....................... 157
项目8 了解影视字幕——设计字幕
情景引入.............................................159
学习目标.............................................159
相关知识.............................................160
8.1 创建字幕.......................................160
8.1.1 添加文字.................................. 160
8.1.2 添加段落文字.................................... 164
8.2 设计字幕风格................................... 165
8.2.1 更改字幕外观................................ 165
8.2.2 保存自定义样式............................. 166
8.2.3 导入用Photoshop 制作的字幕或图形....................... 167
8.3 添加形状.......................................168
8.3.1 创建形状.......................................... 168
8.3.2 在文本中添加图形........................ 168
8.3.3 对齐形状...................................... 169
项目实施——创建动态字幕与影视片尾滚动字幕........... 169
任务1 创建动态字幕................................. 169
任务2 创建影视片尾滚动字幕......................... 171
项目小结.............................................173
项目扩展——制作卡拉OK(唱词)字幕.................. 173
项目9 了解作品的导出——导出视频
情景引入.............................................176
学习目标.............................................176
相关知识.............................................177
9.1 常见的视频格式................................. 177
9.2 输出影片.......................................178
9.3 导出单帧.......................................179
9.4 导出序列.......................................181
项目实施——以“安吉”素材为例导出序列帧并输出成片.... 181
任务1 导出序列帧................................... 182
任务2 输出成片..................................... 183
项目小结.............................................186
项目扩展——视频导出对比练习......................... 186
项目10 综合实战——制作宣传片
情景引入.............................................188
学习目标.............................................188
项目实施——宣传片的制作............................. 189
任务1 了解项目效果................................. 189
任务2 创建项目..................................... 189
任务3 剪辑素材..................................... 192
任务4 设置特效、转场、音频、字幕................... 193
任务5 渲染导出..................................... 196
项目小结.............................................197
项目扩展——微视频的策划与制作....................... 197

读者评论

赶紧抢沙发哦!

我要评论

作者介绍

陈奕,男,浙江传媒学院副教授,从事专业教学24年,国家级实验室负责人,编著《数字影视制作》、《电脑广告实例分析与制作》等。论文《数字影视特效中的综合匹配技术》荣获杭州国际动漫节论文一等奖。
新三板企业浙江时光坐标科技股份有限公司创始人,《流浪地球2》《影》《烈日灼心》《功勋》等近200部影视剧的视效指导。《G20开幕式晚会》数字视频总监,《2022杭州亚运会吉祥物发布仪式》动画导演。拥有专利4项。

推荐用户

购买本书用户

相关图书

人邮微信
本地服务
教师服务
教师服务
读者服务
读者服务
返回顶部
返回顶部