Cinema 4D R25三维建模设计案例教程(全彩慕课版)

C4D从入门到精通
分享 推荐 1 收藏 19 阅读 1.2K
曹茂鹏 肖念 张胤瑾 (主编) 978-7-115-63144-2

关于本书的内容有任何问题,请联系 人邮韦雅雪

1.本书讲解软件的功能与操作方法,再结合案例进行实操,讲练结合。
2.本书通过典型案例,解析案例的设计思路,详细介绍软件的实际操作方法,从而达到培养设计思维,提高实际操作能力的目的。
3.配备足量的演示案例及课堂案例,满足院校以机房实操授课的教学方式。
4.本书附有微课视频,通过扫描二维码观看案例操作视频、课堂案例操作视频、课后练习操作视频,提高读者的实操能力。

内容摘要

本书是一本全面讲解Cinema 4D三维建模设计应用的教材,注重案例选材的实用性、步骤的完整性、思维的扩展性,能够让读者掌握案例的设计理念及制作思路。 本书共13章,第1~11章对Cinema 4D基础操作、参数对象建模、生成器建模和变形器建模、多边形建模、渲染设置和摄像机、灯光、材质和贴图、运动图形、动力学和布料、粒子和力场、毛发和动画进行了介绍,第12章和第13章针对产品展示设计、电商促销广告设计两个热门应用行业的综合案例进行了讲解。 本书可作为普通高等院校三维建模设计相关专业课程的教材,也可作为相关行业设计人员的参考书。

目录

第 1 章Cinema 4D 基础操作1
1.1 Cinema 4D 界面 .......................2
1.1.1 标题栏 ................................... 2
1.1.2 菜单栏 ................................... 2
1.1.3 工具栏 ................................... 3
1.1.4 编辑工具栏 ............................ 3
1.1.5 视图 ....................................... 4
1.1.6 动画 ....................................... 4
1.1.7 材质 ....................................... 4
1.1.8 对象|场次 ............................ 5
1.1.9 Attributes |层窗口 .............. 5
1.2 基本操作 ...................................5
1.2.1 修改模型参数 ........................ 5
1.2.2 移动 ....................................... 5
1.2.3 旋转 ....................................... 6
1.2.4 缩放 ....................................... 6
1.2.5 复制 ....................................... 6
1.2.6 视图操作 ................................ 7
1.3 课后习题...................................7
课后实战 将立方体放在平面上............8
第 2 章 参数对象建模9
2.1 网格参数对象........................... 10
2.1.1 文本 ..................................... 10
2.1.12 轮廓 ................................... 17
2.1.13 星形 ................................... 17
2.1.14 公式 ................................... 17
2.1.15 空白样条 ............................ 17
2.3 样条工具................................. 17
2.3.1 样条画笔 .............................. 18
2.3.2 草绘 ..................................... 18
2.3.3 样条弧线 .............................. 18
2.3.4 平滑样条 .............................. 18
2.4 转为可编辑对象 ....................... 18
2.5 实操:创意书架 .......................20
2.5.1 项目要求 .............................. 20
2.5.2 设计思路 .............................. 20
2.5.3 操作步骤 .............................. 20
2.6 实操:卡通风景 .......................22
2.6.1 项目要求 .............................. 22
2.6.2 设计思路 .............................. 22
2.6.3 操作步骤 .............................. 22
2.7 实操:线条字母 .......................25
2.7.1 项目要求 .............................. 25
2.7.2 设计思路 .............................. 25
2.7.3 操作步骤 .............................. 25
2.8 扩展练习:简约矮柜.................26
2.8.1 项目要求 .............................. 26
2.8.2 设计思路 .............................. 26
2.8.3 操作步骤 .............................. 26
2.9 课后习题.................................28
课后实战 积木玩具 .........................28
第 3 章 生成器建模和变形器建模 29
3.1 生成器建模..............................30
3.1.1 细分曲面 .............................. 30
3.1.2 布料曲面 .............................. 30
3.1.3 挤压 ..................................... 30
3.1.4 旋转 ..................................... 31
3.1.5 放样 ..................................... 31
3.1.6 扫描 ..................................... 31
3.1.7 样条布尔 .............................. 32
3.1.8 布尔 ..................................... 32
3.1.9 对称 ..................................... 33
3.1.10 阵列 ................................... 33
3.2 变形器建模 .............................33
3.2.1 弯曲 ..................................... 33
3.2.2 膨胀 ..................................... 34
3.2.3 斜切 ..................................... 34
3.2.4 锥化 ..................................... 35
3.2.5 扭曲 ..................................... 35
3.2.6 FFD ...................................... 35
3.2.7 爆炸 ..................................... 36
3.2.8 爆炸 FX ................................ 36
3.2.9 融化 ..................................... 36
3.2.10 碎片 ................................... 37
3.2.11 颤动 ................................... 37
3.2.12 挤压 & 伸展 ....................... 37
3.2.13 碰撞 ................................... 38
3.2.14 收缩包裹 ............................ 38
3.2.15 球化 ................................... 38
3.2.16 平滑 ................................... 38
3.2.17 表面 ................................... 38
3.2.18 包裹 ................................... 38
3.2.19 导轨 ................................... 38
3.2.20 样条约束 ............................ 38
3.2.21 置换 ................................... 38
3.2.22 公式 ................................... 38
3.2.23 变形 ................................... 38
3.2.24 点缓存 ............................... 38
3.2.25 风力 ................................... 38
3.2.26 倒角 ................................... 38
3.3 实操:晶格生成器制作科技球....39
3.3.1 项目要求 .............................. 39
3.3.2 设计思路 .............................. 39
3.3.3 操作步骤 .............................. 39
3.4? 实操:扫描生成器制作鞭炮 .......39
3.4.1 项目要求 .............................. 40
3.4.2 设计思路 .............................. 40
3.4.3 操作步骤 .............................. 40
3.5 实操:样条约束变形器制作六边形螺旋管道.................................42
3.5.1 项目要求 .............................. 42
3.5.2 设计思路 .............................. 42
3.5.3 操作步骤 .............................. 42
3.6 实操:放样生成器制作洗面奶....44
3.6.1 项目要求 .............................. 44
3.6.2 设计思路 .............................. 44
3.6.3 操作步骤 .............................. 44
3.7 实操:挤压生成器制作新年海报 .......................................46
3.7.1 项目要求 .............................. 46
3.7.2 设计思路 .............................. 46
3.7.3 操作步骤 .............................. 46
3.8 实操:挤压生成器和弯曲变形器制作化妆品..............................47
3.8.1 项目要求 .............................. 47
3.8.2 设计思路 .............................. 47
3.8.3 操作步骤 .............................. 47
3.9 扩展练习:挤压生成器和布尔生成器制作趣味三维字..............49
3.9.1 项目要求 .............................. 50
3.9.2 设计思路 .............................. 50
3.9.3 操作步骤 .............................. 50
3.10 课后习题...............................52
课后实战 三维文字海报 ...................52
第 4 章多边形建模53
4.1 将模型转为可编辑对象..............54
4.2 “点”级别重点参数 ..................54
4.2.1 多边形画笔 .......................... 54
4.2.2 创建点 ................................. 54
4.2.3 封闭多边形孔洞 .................. 54
4.2.4 倒角 ..................................... 54
4.2.5 挤压 ..................................... 54
4.2.6 桥接 ..................................... 55
4.2.7 焊接 ..................................... 55
4.2.8 缝合 ..................................... 55
4.2.9 塌陷 ..................................... 55
4.2.10 溶解 ................................... 55
4.2.11 消除 ................................... 55
4.2.12 断开连接 ............................ 55
4.2.13 线性切割 ............................ 55
4.2.14 平面切割 ............................ 56
4.2.15 循环|路径切割 ................ 56
4.2.16 连接点|边 ........................ 56
4.2.17 熨烫 ................................... 56
4.2.18 笔刷 ................................... 56
4.2.19 滑动 ................................... 56
4.3 “边”级别重点参数 ..................56
4.3.1 倒角 ..................................... 56
4.3.2 挤压 ..................................... 57
4.3.3 桥接 ..................................... 57
4.3.4 切割边 ................................. 57
4.3.5 旋转边 ................................. 57
4.3.6 提取样条 .............................. 57
4.4 “多边形”级别重点参数............58
4.4.1 封闭多边形孔洞 .................. 58
4.4.2 倒角 ..................................... 58
4.4.3 挤压 ..................................... 58
4.4.4 嵌入 ..................................... 58
4.4.5 矩阵挤压 .............................. 58
4.4.6 细分 ..................................... 59
4.4.7 坍塌 ..................................... 59
4.4.8 阵列 ..................................... 59
4.4.9 克隆 ..................................... 59
4.4.10 三角化 ............................... 59
4.4.11 反三角化 ............................ 59
4.5 “模型”级别重点参数 ...............59
4.5.1 连接对象 .............................. 59
4.5.2 连接对象 + 删除 ................. 60
4.5.3 群组对象 .............................. 60
4.6 实操:电商背景 .......................60
4.6.1 项目要求 .............................. 60
4.6.2 设计思路 .............................. 60
4.6.3 操作步骤 .............................. 61
4.7 实操:礼品盒 ..........................62
4.7.1 项目要求 .............................. 62
4.7.2 设计思路 .............................. 62
4.7.3 操作步骤 .............................. 62
4.8 实例:三维镂空文字.................64
4.8.1 项目要求 .............................. 64
4.8.2 设计思路 .............................. 64
4.8.3 操作步骤 .............................. 64
4.9 扩展练习:甜腻甜甜圈..............67
4.9.1 项目要求 .............................. 67
4.9.2 设计思路 .............................. 67
4.9.3 操作步骤 .............................. 67
4.11? 课后习题 ...............................69
课后实战 利用多边形建模方式制作花瓶模型 .........................69
第 5 章 渲染设置和摄像机70
5.1 认识渲染................................. 71
5.1.1 渲染的定义 .......................... 71
5.1.2 渲染工具 .............................. 71
5.1.3 选择适合的“渲染器”....... 71
5.2 编辑渲染器设置 ....................... 71
5.2.1 输出 ..................................... 71
5.2.2 保存 ..................................... 71
5.2.3 抗锯齿 ................................. 72
5.2.4 选项 ..................................... 72
5.2.5 物理 ..................................... 72
5.2.6 效果 ..................................... 72
5.2.7 多通道渲染 .......................... 73
5.3 实操:常用渲染器参数设置 .......73
5.4 认识摄像机 .............................74
5.5 创建和编辑摄像机....................74
5.5.1 摄像机 ................................. 74
5.5.2 目标摄像机 .......................... 75
5.5.3 立体摄像机 .......................... 75
5.5.4 运动摄像机 .......................... 75
5.5.5 摄像机变换 .......................... 75
5.5.6 摇臂摄像机 .......................... 77
5.6 实操:为作品创建摄像机 ..........77
5.6.1 项目要求 .............................. 77
5.6.2 设计思路 .............................. 77
5.6.3 操作步骤 .............................. 77
5.7 扩展练习:为作品创建摄像机....79
5.7.1 项目要求 .............................. 79
5.7.2 设计思路 .............................. 79
5.7.3 操作步骤 .............................. 79
5.8 课后习题................................. 81
课后实战 创建适合的摄像机视角 ...... 81
第 6 章灯光82
6.1 灯光概述.................................83
6.2 聚光灯....................................86
6.3 目标聚光灯 .............................87
6.4 区域光....................................87
6.5 PBR 灯光...............................88
6.6 IES 灯光 ................................88
6.7 无限光....................................89
6.8 日光.......................................89
6.9 物理天空.................................90
6.10 实操:“区域光”制作产品灯光......................................90
6.10.1 项目要求 ............................ 90
6.10.2 设计思路 ............................ 90
6.10.3 操作步骤 ............................ 91
6.11 实操:“日光”制作太阳光......94
6.11.1 项目要求 ............................ 94
6.11.2 设计思路 ............................ 94
6.11.3 操作步骤 ............................ 94
6.12 实操:“物理天空”制作阳光 ...96
6.12.1 项目要求 ............................ 96
6.12.2 设计思路 ............................ 96
6.12.3 操作步骤 ............................ 97
6.13 扩展练习:“IES 灯光”制作 室内射灯 ...............................98
6.13.1 项目要求 ............................ 98
6.13.2 设计思路 ............................ 99
6.13.3 操作步骤 ............................ 99
6.14 课后习题............................. 102
课后实战 化妆品产品柔和、洁净的灯光布置 ....................... 102
第 7 章材质和贴图103
7.1 了解材质............................... 104
7.2 材质管理器和材质编辑器 ........ 104
7.2.1 颜色 ................................... 104
7.2.2 漫射 ................................... 105
7.2.3 发光 ................................... 105
7.2.4 透明 ................................... 105
7.2.5 反射 ................................... 106
7.2.6 环境 ................................... 107
7.2.7 烟雾 ................................... 107
7.2.8 凹凸 ................................... 107
7.2.9 法线 ................................... 108
7.2.10 Alpha ............................... 108
7.2.11 辉光 ................................. 108
7.2.12 置换 ................................. 108
7.3 常用贴图类型 ........................ 108
7.3.1 加载贴图 ............................ 108
7.3.2 噪波 ................................... 109
7.3.3 渐变 ................................... 109
7.3.4 菲涅耳 ............................... 110
7.3.5 颜色 ................................... 110
7.3.6 图层 ................................... 110
7.3.7 着色 ................................... 110
7.3.8 背面 ................................... 110
7.3.9 融合 ................................... 110
7.3.10 过滤 ................................. 110
7.3.11 MoGraph......................... 110
7.3.12 效果 ................................. 110
7.3.13 素描与卡通 ...................... 110
7.3.14 表面 ................................. 110
7.4 实操:塑料材质 ......................110
7.4.1 项目要求 ............................ 111
7.4.2 设计思路 ............................ 111
7.4.3 操作步骤 ............................ 111
7.5 实操:水果材质 ......................112
7.5.1 项目要求 ............................ 112
7.5.2 设计思路 ............................ 113
7.5.3 操作步骤 ............................ 113
7.6 实操:渐变材质 ......................114
7.6.1 项目要求 ............................ 114
7.6.2 设计思路 ............................ 114
7.6.3 操作步骤 ............................ 114
7.7 扩展练习:木地板、金属、玻璃、花朵材质................................116
7.7.1 项目要求 ............................ 116
7.7.2 设计思路 ............................ 116
7.7.3 操作步骤 ............................ 116
7.8 课后习题................................121
课后实战 生活中物体的材质............121
第 8 章 运动图形 122
8.1 运动图形概述......................... 123
8.1.1 克隆 ................................... 123
8.1.2 矩阵 ................................... 124
8.1.3 分裂 ................................... 124
8.1.4 破碎 ................................... 124
8.1.5 实例 ................................... 125
8.1.6 追踪对象 ............................ 125
8.1.7 运动样条 ............................ 125
8.1.8 运动挤压 ............................ 125
8.1.9 多边形 FX .......................... 125
8.1.10 克隆工具 .......................... 126
8.2 效果器.................................. 127
8.2.1 简易 ................................... 127
8.2.2 延迟 ................................... 127
8.2.3 公式 ................................... 127
8.2.4 继承 ................................... 128
8.2.5 推散 ................................... 128
8.2.6 Python ............................... 128
8.2.7 随机 ................................... 128
8.2.8 重置效果器 ........................ 128
8.2.9 着色 ................................... 129
8.2.10 声音 ................................. 129
8.2.11 样条 ................................. 129
8.2.12 步幅 ................................. 129
8.2.13 目标 ................................. 129
8.2.14 时间 ................................. 130
8.2.15 体积 ................................. 130
8.2.16 群组 ................................. 130
8.3 实操:克隆复制模型............... 130
8.3.1 项目要求 ............................ 130
8.3.2 设计思路 ............................ 130
8.3.3 操作步骤 ............................ 130
8.4 扩展练习:多物体真实碰撞 ..... 133
8.4.1 项目要求 ............................ 133
8.4.2 设计思路 ............................ 134
8.4.3 操作步骤 ............................ 134
8.5 课后习题............................... 136
课后实战 Logo 展示动画............... 136
第 9 章动力学和布料137
9.1 动力学 .................................. 138
9.1.1 刚体 ................................... 138
9.1.2 柔体 ................................... 140
9.1.3 碰撞体 ............................... 141
9.1.4 检测体 ............................... 141
9.2 布料......................................141
9.2.1 布料和布料碰撞器 ............ 141
9.2.2 布料绑带 ............................ 142
9.3 动力学工具 ........................... 142
9.3.1 连结器 ............................... 142
9.3.2 弹簧 ................................... 142
9.3.3 力 ....................................... 143
9.3.4 驱动器 ............................... 143
9.4 实操:多米诺骨牌动画............ 143
9.4.1 项目要求 ............................ 143
9.4.2 设计思路 ............................ 143
9.4.3 操作步骤 ............................ 144
9.5 实操:字母漏气效果............... 146
9.5.1 项目要求 ............................ 146
9.5.2 设计思路 ............................ 146
9.5.3 操作步骤 ............................ 146
9.6 扩展练习:柔软小球滚动实验动画 ..................................... 149
9.6.1 项目要求 ............................ 149
9.6.2 设计思路 ............................ 149
9.6.3 操作步骤 ............................ 150
9.6 课后习题............................... 152
课后实战 碰撞小实验 .................... 152
第 10 章粒子和力场153
10.1 粒子.................................... 154
10.1.1 发射器 ............................. 154
10.1.2 Thinking Particles 粒子 .. 155
10.1.3 烘焙粒子 .......................... 156
10.2 力场 ................................... 156
10.2.1 吸引场 ............................. 156
10.2.2 偏转场 ............................. 157
10.2.3 破坏场 ............................. 158
10.2.4 域力场 ............................. 158
10.2.5 摩擦力 ............................. 158
10.2.6 重力场 ............................. 158
10.2.7 旋转 ................................. 159
10.2.8 湍流 ................................. 159
10.2.9 风力 ................................. 159
10.3 实操:使用发射器制作纸飞机动画 ................................... 160
10.3.1 项目要求 .......................... 160
10.3.2 设计思路 .......................... 160
10.3.3 操作步骤 .......................... 160
10.4 扩展练习:泡泡机动画...........161
10.4.1 项目要求 .......................... 161
10.4.2 设计思路 .......................... 161
10.4.3 操作步骤 .......................... 161
10.5 课后习题............................. 163
课后实战 礼花筒........................... 152
第 11 章毛发和动画164
11.1 毛发 .................................... 165
11.2 关键帧动画 .......................... 166
11.2.1 关键帧动画工具 .............. 166
11.2.2 自动关键帧制作动画 ...... 166
11.2.3 记录活动对象制作动画... 167
11.2.4 时间线编辑 ...................... 167
11.3 管理器、约束、命令、转换.... 167
11.3.1 管理器 ............................. 168
11.3.2 约束 ................................. 168
11.3.3 命令 ................................. 168
11.3.4 转换 ................................. 168
11.4 角色、CMotion................... 168
11.4.1 角色 ................................. 168
11.4.2 CMotion .......................... 170
11.5 关节工具 ............................. 170
11.6 关节、蒙皮、肌肉................. 170
11.7 实操:毛发制作卡通字母 ........171
11.7.1 项目要求 .......................... 171
11.7.2 设计思路 .......................... 171
11.7.3 操作步骤 .......................... 171
11.8 实操:中式卷轴动画.............. 172
11.8.1 项目要求 .......................... 173
11.8.2 设计思路 .......................... 173
11.8.3 操作步骤 .......................... 173
11.9 实操:书本翻页动画.............. 174
11.9.1 项目要求 .......................... 174
11.9.2 设计思路 .......................... 174
11.9.3 操作步骤 .......................... 174
11.10 扩展练习:文字飞散动画...... 177
11.10.1 项目要求 ........................ 177
11.10.2 设计思路 ........................ 177
11.10.3 操作步骤 ........................ 177
11.11 课后习题 ............................ 179
课后实战 钟表动画 ....................... 179
第 12 章产品展示设计180
12.1 渲染设置 ..............................181
12.2 灯光设置 ............................. 182
12.2.1 设置右侧灯光 .................. 182
12.2.2 设置正面灯光 .................. 183
12.2.3 设置左侧灯光 .................. 184
12.3 材质设置............................. 185
12.3.1 橙色化妆品瓶身材质 ...... 185
12.3.2 黑色瓶帽材质 .................. 186
12.3.3 金色材质 .......................... 187
12.3.4 红色盒子材质 .................. 189
12.3.5 背景材质 .......................... 190
12.3.6 反射环境材质 .................. 190
12.4 设置摄像机并渲染 .................191
12.4.1 设置摄像机 ...................... 191
12.4.2 渲染作品 .......................... 191
第 13 章电商促销广告设计192
13.1 设置渲染 ............................. 193
13.2 设置灯光............................. 194
13.2.1 设置右侧灯光 .................. 194
13.2.2 设置左侧灯光 .................. 195
13.2.3 设置照射前方灯光 .......... 196
13.2.4 设置背景灯光 .................. 197
13.3 材质设置............................. 198
13.3.1 背景材质 .......................... 198
13.3.2 光滑地面材质 .................. 199
13.3.3 扇子材质 .......................... 200
13.3.4 扇子材质 .......................... 200
13.3.5 透明材质 .......................... 201
13.3.6 白色文字材质 .................. 202
13.3.7 气球(粉色)材质 .......... 203
13.3.8 金色材质 .......................... 205
13.3.9 光滑渐变材质 .................. 206
13.4 设置摄像机并渲染 ................208
13.4.1 摄像机设置 ...................... 208
13.4.2 渲染 ................................. 208

读者评论

赶紧抢沙发哦!

我要评论

作者介绍

曹茂鹏,硕士,唯美映像总负责人,高级三维讲师,从事教学数年,积累了丰富的教学经验,参与多项大型项目的制作,并出版图书十余种,一直在同类图书市场占有优势地位,销售一直领先。

推荐用户

相关图书

人邮微信
本地服务
教师服务
教师服务
读者服务
读者服务
返回顶部
返回顶部