Access 2016数据库应用基础(第2版 微课版)

Access数据库优秀教材新版,配套丰富案例习题与教辅资源,基于重难点微课视频,立体化服务高校数据库教学;本书可用于全国计算机等级考试培训。
分享 推荐 0 收藏 13 阅读 1.4K
罗铁清 (作者) 978-7-115-60201-5

关于本书的内容有任何问题,请联系 仇保琪

1)内容全面,结构合理:每章内容分理论知识、应用、习题三部分。
(2)取长补短,讲清原理:理论部分借鉴国内同类教材的优点,弥补现有教材的不足,力图用更有针对性的例题,清晰地讲解数据库的原理。
(3)融合实例,助力理解:本书更注重应用,与科技发展动态紧密结合,用学校教学中的具体实例去映证书中讲述的理论知识,让学生理解得更透彻。
【资源特点】除了配套常规资源(如PPT、教学大纲、习题答案)外,还针对重难知识点录制微课视频,助力打造新形态精品教材。此外,编者还计划编写与主教材配套的实验指导手册和习题解答手册,以指导学生针对数据库课程更好地、可实操地开展实验教学,并细致地解析习题解答思路。
¥59.80 ¥50.83 (8.5 折)
教学资源仅供教师教学使用,转载或另作他用版权方有权追究法律责任。

内容摘要

本书共8章,主要内容包括数据库概述、数据库和表、查询、窗体、报表、宏、VBA程序设
计基础及VBA数据库编程。本书采用理实一体化的编写形式,以简化版的教务管理系统为例,将Access 2016数据库理论知识整合到具体案例中进行讲解。通过对案例进行分析、设计及实现,读者能够理解并掌握Access 2016在数据管理与分析中的应用方法和操作技巧,达到边学边用的效果。
本书内容全面、阐述精简、深入浅出、文字流畅、通俗易懂、难易有度,可作为高等学校相
关专业的数据库基础课程的教材,也可供数据库(Access)爱好者自学参考,还可作为全国计算机等级考试或其他认证课程的培训教材。

Access 2016数据库应用基础(第2版 微课版)宣传页

目录

第 1 章
数据库概述
1.1 数据库基础知识 .................................. 01
1.2 数据管理技术的发展历程 ................... 03
1.2.1 人工管理阶段 ............................ 03
1.2.2 文件系统阶段 ............................ 04
1.2.3 数据库系统阶段 ......................... 04
1.3 数据模型 ............................................. 05
1.3.1 数据模型的三大组成要素 ......... 06
1.3.2 数据模型的类型 ......................... 07
1.4 数据库设计基础 .................................. 11
1.4.1 数据库设计的原则 ..................... 11
1.4.2 数据库设计的步骤 ..................... 11
1.5 Access简介 ......................................... 15
1.5.1 Access中的常用对象 ................. 15
1.5.2 Access 2016操作界面 ............... 17
本章小结 ..................................................... 19
习题1 .......................................................... 19
第 2 章
数据库和表
2.1 数据库的创建和操作 ........................... 21
2.1.1 创建数据库 ................................ 21
2.1.2 打开和关闭数据库 ..................... 25
2.2 表的创建 ............................................. 26
2.2.1 表的组成 .................................... 26
2.2.2 创建表 ........................................ 28
2.2.3 设置字段属性 ............................ 32
2.2.4 建立及编辑表间关系 ................. 37
2.2.5 向表中输入数据 ......................... 39
2.3 表的维护 ............................................. 44
2.3.1 修改表的结构 ............................ 44
2.3.2 编辑表的内容 ............................ 44
2.3.3 调整表的格式 ............................ 46
2.4 表的使用 ............................................. 50
2.4.1 记录排序 .................................... 50
2.4.2 记录筛选 .................................... 52
本章小结 .................................................... 55
习题2 .......................................................... 56
第 3 章
查询
3.1 查询基础知识 ..................................... 58
3.1.1 查询的功能 ................................ 59
3.1.2 查询的类型 ................................ 59
3.1.3 查询的视图 ................................ 61
3.2 利用向导创建查询 .............................. 62
3.2.1 简单查询向导 ............................ 62
3.2.2 交叉表查询向导 ......................... 64
3.2.3 查找重复项查询向导 ................. 65
3.2.4 查找不匹配项查询向导 ............. 66
3.3 查询条件 ............................................. 66
3.3.1 常量 ............................................ 67
3.3.2 操作符 ........................................ 67
3.3.3 函数 ............................................ 69
3.3.4 使用数值作为查询条件 ............. 72
3.3.5 使用文本作为查询条件 ............. 72
3.3.6 使用日期/时间作为查询条件 .... 73
3.4 选择查询 ............................................. 74
3.4.1 在设计视图中创建查询 ............. 74
3.4.2 使用查询进行统计计算 ............. 79
3.5 交叉表查询 ......................................... 82
3.6 操作查询 ............................................. 83
3.6.1 备份数据 .................................... 84
3.6.2 生成表查询 ................................ 84
3.6.3 追加查询 .................................... 84
3.6.4 删除查询 .................................... 85
3.6.5 更新查询 .................................... 86
3.7 SQL查询 ............................................. 87
3.7.1 SQL语句简介 ............................. 87
3.7.2 SQL数据查询 ............................. 88
3.7.3 SQL数据定义 ............................. 93
3.7.4 SQL数据操纵 ............................. 95
3.8 编辑和使用查询 .................................. 97
3.8.1 运行查询 .................................... 97
3.8.2 编辑查询中的数据源 ................. 97
3.8.3 编辑查询中的字段 ..................... 98
本章小结 .................................................... 99
习题3 ......................................................... 99
第 4 章
窗体
4.1 窗体基础知识 ................................... 103
4.1.1 窗体的功能 .............................. 103
4.1.2 窗体的类型 .............................. 104
4.1.3 窗体的视图 .............................. 105
4.2 创建窗体 ........................................... 107
4.2.1 快速创建窗体 .......................... 108
4.2.2 使用“空白窗体”按钮创建
窗体 .......................................... 110
4.2.3 使用“窗体向导”对话框
创建窗体 .................................. 112
4.3 设计窗体 ........................................... 115
4.3.1 窗体的设计视图 ....................... 115
4.3.2 常用控件概述 .......................... 117
4.3.3 常用控件的功能 ....................... 119
4.3.4 窗体与控件的属性 ................... 121
4.3.5 控件的综合应用 ....................... 127
4.4 修饰窗体 ........................................... 136
4.4.1 主题的应用 .............................. 136
4.4.2 条件格式的使用 ....................... 137
4.4.3 提示信息的添加 ....................... 138
4.4.4 窗体的布局 .............................. 138
4.5 定制系统控制窗体 ............................ 139
4.5.1 创建切换窗体 .......................... 140
4.5.2 创建导航窗体 .......................... 145
4.5.3 设置启动窗体 .......................... 146
本章小结 ................................................... 147
习题4 ........................................................ 147
第 5 章
报表
5.1 报表基础知识 ................................... 149
5.1.1 报表的概念 .............................. 149
5.1.2 报表的分类 .............................. 149
5.1.3 报表的组成 .............................. 150
5.1.4 报表的视图 .............................. 151
5.2 创建报表 ........................................... 152
5.2.1 使用“报表”按钮创建
报表 .......................................... 152
5.2.2 使用“报表设计”按钮创建
报表 .......................................... 153
5.2.3 使用“空报表”按钮创建
报表 .......................................... 156
5.2.4 使用“报表向导”按钮创建
报表 .......................................... 158
5.2.5 使用“标签”按钮创建
报表 .......................................... 161
5.3 编辑报表 ........................................... 163
5.3.1 为报表添加分页符和页码 ....... 164
5.3.2 添加当前日期和时间 ............... 164
5.4 记录的排序和分组 ............................ 165
5.4.1 记录的排序 .............................. 165
5.4.2 记录的分组 .............................. 166
5.5 报表的计算 ....................................... 168
5.6 预览和打印报表 ................................ 169
5.6.1 打印预览选项卡 ....................... 169
5.6.2 预览报表 .................................. 170
5.6.3 打印报表 .................................. 170
本章小结 ................................................... 171
习题5 ........................................................ 171
第 6 章

6.1 宏基础知识 ....................................... 173
6.1.1 宏的概念 .................................. 173
6.1.2 宏设计器 .................................. 174
6.1.3 宏的运行过程与功能 ............... 175
6.1.4 宏与事件 .................................. 176
6.1.5 宏的安全设置 .......................... 177
6.1.6 运行宏 ...................................... 178
6.1.7 宏的调试 .................................. 178
6.2 宏操作 .............................................. 179
6.2.1 添加宏操作 .............................. 179
6.2.2 修改宏操作 .............................. 183
6.2.3 设置宏操作的参数 ................... 184
6.2.4 临时变量 .................................. 185
6.3 创建宏 .............................................. 186
6.3.1 独立宏 ...................................... 186
6.3.2 宏组 .......................................... 190
6.3.3 带条件的宏 .............................. 190
6.3.4 嵌入宏 ...................................... 193
6.3.5 子宏 .......................................... 195
6.4 数据宏 .............................................. 197
6.4.1 数据宏的概念 .......................... 197
6.4.2 编辑数据宏 .............................. 199
本章小结 ................................................... 202
习题6 ........................................................ 202
第 7 章
VBA程序设计基础
7.1 算法基础知识 ................................... 204
7.1.1 算法的概念 .............................. 204
7.1.2 结构化编程的3种结构 ............. 207
7.1.3 算法的表示方法 ....................... 208
7.1.4 基本算法 .................................. 209
7.2 VBA编程环境 .................................... 211
7.2.1 进入VBA编程环境 ................... 211
7.2.2 简单的VBA编程 ....................... 213
7.3 VBA语法基础知识 ............................ 216
7.3.1 数据类型 .................................. 216
7.3.2 常量与变量 .............................. 219
7.3.3 表达式 ...................................... 222
7.3.4 标准内部函数 .......................... 225
7.4 VBA结构化程序设计 ......................... 226
7.4.1 书写规则 .................................. 227
7.4.2 顺序结构 .................................. 227
7.4.3 选择结构 .................................. 230
7.4.4 循环结构 .................................. 232
7.5 VBA程序与宏 .................................... 234
7.5.1 将宏转换成VBA程序 ............... 234
7.5.2 在VBA程序中执行宏 ............... 235
7.6 VBA程序与窗体 ................................ 236
本章小结 ................................................... 238
习题7 ........................................................ 238
第 8 章
VBA数据库编程
8.1 VBA数据库编程技术概述 .................. 240
8.1.1 Access中的数据库引擎及其
体系结构 .................................. 240
8.1.2 Access中的数据库访问技术 ... 241
8.1.3 数据访问对象 .......................... 243
8.1.4 ActiveX数据对象 ..................... 244
8.2 VBA数据库编程技术的应用 .............. 254
本章小结 ................................................... 257
习题8 ........................................................ 257

读者评论

赶紧抢沙发哦!

我要评论

作者介绍

罗铁清,湖南中医药大学副教授,1990年6月毕业于湖南师范大学物理学专业,2005年6月毕业于湖南大学软件学院,主要从事软件工程、IT项目管理、应用系统开发等方面的研究。主编或参编过《C语言程序设计》《C语言程序设计实验指导与习题解答》《Access数据库应用基础(微课版)》《Access数据库应用基础实践教程(微课版)》《IT项目管理》等教材。特别是《IT项目管理》,目前已出版了第二版,是湖南大学、湖南师范大学及湖南中医药大学IT相关专业的主要教材。

相关文章

  • 新书速递 | 人邮教育本周上市9本图书,大家快来了解下吧~

    2023年2月第1周,人邮教育上市9本新书,涵盖计算机类、经管类及通识课类3大方向。由北师大心理学部夏翠翠老师编写的《大学生心理健康教育教师用书》也在本周正式上市了!大家快跟小编一起了解下新书吧,点击图书封面可以查看目录、配套资源、在线试读,高校教师可以识别上方二维码免费申请教材样书! - 01 - 计/算/机/类/新/书 数据结构(C语言 微课版)——从概念到算法...

    712 0 0 2

相关图书

人邮微信
本地服务
教师服务
教师服务
读者服务
读者服务
返回顶部
返回顶部